- Advertisement -

Nên đọc

15 đoạn code .htaccess nâng cao bảo mật trang WordPress

Thông thường, thì mặc định trong file .htaccess sẽ có đoạn code như sau : # BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}...

Video - Clip