Một công nghệ mới sử dụng trên ô tô giúp chống rung sóc, lắc lên đến 80-90%