Thuyền về tới bến còn chìm

Cứt ra tới đít biết kìm làm sao?